Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1 Next Buzz: de besloten vennootschap Next Buzz BV, gevestigd te Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60770473.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Next Buzz opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten.
1.3 Opdracht: alle werkzaamheden, waartoe opdrachtgever Next Buzz heeft verzocht ze uit te voeren, en welke Next Buzz heeft aanvaard.
1.4 Overeenkomst: het geheel van schriftelijke en/of mondelinge afspraken welke Next Buzz en de opdrachtgever zijn overeengekomen omtrent de inhoud en uitvoering van een opdracht.

Artikel 2 – Algemene bepalingen

2.1 Deze algemene voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden en zijn van toepassing op alle (rechts)betrekkingen tussen Next Buzz en de opdrachtgever, zoals onder andere (doch niet uitsluitend) aanbiedingen en offertes van Next Buzz en alle overeenkomsten tussen Next Buzz en de opdrachtgever, alsmede daaruit voortvloeiende vervolgovereenkomsten en dienstverlening, behoudens voor zover partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
2.2 Offertes en aanbiedingen van Next Buzz zijn vrijblijvend en gelden 30 dagen, behoudens voor zover schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. In afwijking van art.6:235 lid Burgerlijk Wetboek is Next Buzz niet gebonden aan afwijkingen van gedane offertes en aanbiedingen, welke voorkomen in de aanvaarding daarvan door de opdrachtgever.
2.3 Next Buzz kan een aanbod herroepen, ook na aanvaarding door de opdrachtgever, mits dit onverwijld gebeurt.
2.4 Next Buzz is gerechtigd personen zonder opgaaf van redenen te weigeren als opdrachtgever.
2.5 Next Buzz wijst de toepasselijkheid van enige voorwaarden van de opdrachtgever, zoals algemene of inkoopvoorwaarden, uitdrukkelijk van de hand.
2.6 Next Buzz is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking na plaatsing op de website (nextbuzz.development.nextbuzz.nl) en gelden onverminderd ten aanzien van lopende overeenkomsten. Wijzigingen worden uiterlijk 14 dagen voor inwerkingtreding op de website van Next Buzz bekendgemaakt.
2.7 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de wijzigingen kan hij tot het tijdstip van inwerkingtreding de overeenkomst per aangetekend schrijven opzeggen, per de datum van inwerkingtreding.
2.8 Op alle zaken (waaronder begrepen data) welke zich onder Next Buzz bevinden heeft Next Buzz recht van retentie zolang de opdrachtgever niet aan haar verplichtingen uit enige overeenkomst tussen de opdrachtgever en Next Buzz en/of deze algemene voorwaarden voldoet. Recht van retentie komt Next Buzz eveneens toe in geval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of wanneer hem surseance van betaling wordt verleend. Next Buzz is niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit de uitoefening van haar recht van retentie.

Artikel 3 – Opdracht

3.1 De opdrachtgever is gehouden Next Buzz bij elke opdracht een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden te verschaffen.
3.2 Het doen van een bestelling en/of het geven van een opdracht is bindend voor de opdrachtgever.
3.3 Alle opdrachten worden door Next Buzz uitdrukkelijk aanvaard en bevestigd door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging. In deze bevestiging is in ieder geval opgenomen de aard en omvang van de werkzaamheden, de wijze en geschatte datum van levering en de prijs. De inhoud van de opdrachtbevestiging is bindend, tenzij de opdrachtgever binnen (5) werkdagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren kenbaar maakt.
3.4 Opdrachten tot wijziging van werkzaamheden, aanvullende werkzaamheden en/of vervolgwerkzaamheden kunnen zowel schriftelijk, mondeling als stilzwijgend door Next Buzz worden aanvaard en bevestigd.
3.5 Next Buzz voert de opdracht naar beste vermogen uit. Behoudens voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen gaat Next Buzz altijd een inspanningsverbintenis aan met de opdrachtgever.
3.6 De opdrachtgever verleent te allen tijde volledige medewerking aan de uitvoering van de door Next Buzz te verrichten prestatie(s). Wanneer Next Buzz de opdrachtgever verzoekt tot het aanleveren van informatie en/of zaken, welke nodig zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst, voldoet de opdrachtgever daar telkens zo snel en adequaat mogelijk aan.
3.7 Next Buzz is gerechtigd de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. Door ingeschakelde derden gehanteerde algemene voorwaarden zijn bindend voor de opdrachtgever.
3.8 Door of namens de opdrachtgever doorgegeven wijzigingen in de opdracht, die direct of indirect tot gevolg hebben dat Next Buzz meer werk moet verrichten en/of meer kosten moet maken dan waarop ten tijde van de prijsopgave kon worden gerekend, worden extra in rekening gebracht.
3.9 Wanneer de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij verplicht alle door Next Buzz geleden schade te vergoeden. Onder schade wordt in dit verband onder andere, doch niet uitsluitend verstaan door Next Buzz geleden verliezen, gederfde winst, directe en indirecte kosten welke door Next Buzz en/of ingeschakelde derden zijn gemaakt ter voorbereiding en/of uitvoering van de opdracht.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

4.1 Alle door Next Buzz opgegeven prijzen en offertes zijn exclusief BTW, administratiekosten, verpakkings-, koeriers- en verzendkosten en op goederen en/of diensten drukkende belastingen, lasten of rechten, onvoorziene kosten daaronder begrepen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.2 Next Buzz is te allen tijde gerechtigd haar tarieven en vergoedingen te wijzigen, mits zij de opdrachtgever daarvan ten minste 30 dagen van te voren op de hoogte stelt. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de wijzigingen kan hij de overeenkomst tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen schriftelijk opzeggen per de datum van inwerkingtreding.
4.3 Next Buzz is te allen tijde bevoegd de overeengekomen vergoeding voor de opdracht te verhogen wanneer de opdrachtgever Next Buzz niet of niet tijdig voorziet van de informatie en/of roerende zaken welke zij nodig heeft voor een deugdelijke uitvoering van de opdracht.
4.4 Verschuldigde vergoedingen dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te worden voldaan. Na het verstrijken van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij zonder verdere aanmaning of ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke zijn bepaald op 15% van de hoofdsom met een minimum van €60. Indien Next Buzz aantoont dat zij hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, waaronder gerechtelijke kosten, kan zij deze kosten volledig op de opdrachtgever verhalen. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan.

Artikel 5 – Beëindiging, opschorting

5.1 Ontbinding van de overeenkomst is slechts mogelijk op grond van toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst. Ontbinding is niet mogelijk zonder schriftelijke ingebrekestelling, waarin de wederpartij een redelijke termijn krijgt om haar verplichtingen alsnog na te komen.
5.2 Next Buzz behoudt zich het recht voor zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst haar diensten op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, zonder dat Next Buzz aansprakelijk gehouden kan worden voor eventuele schade en onverminderd verdere aan Next Buzz toekomende rechten.
5.3 Next Buzz is gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst haar diensten te staken en de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat Next Buzz aansprakelijk gehouden kan worden voor eventuele schade en onverminderd aan Next Buzz verder toekomende rechten indien:
a) de opdrachtgever in strijd handelt met toepasselijke wet- of regelgeving of een rechterlijke uitspraak;
b) de opdrachtgever aan Next Buzz valse en/of onjuiste (persoons)gegevens heeft verstrekt;
c) de opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
d) het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd of de opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend;
e) de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
f) de onderneming van de opdrachtgever, waarmee of ten behoeve waarvan Next Buzz de overeenkomst is aangegaan, wordt geliquideerd of beëindigd, tenzij dit gebeurt in het kader van een reorganisatie of fusie met een andere onderneming.
5.4 Indien de overeenkomst door Next Buzz wordt ontbonden op grond van het in art.5.1, 5.2 of 5.3 bepaalde, is zij gerechtigd de opdrachtgever het gehele overeengekomen honorarium en alle gemaakte kosten met betrekking tot de verrichtte werkzaamheden in rekening te brengen, onverminderd verdere aan Next Buzz toekomende rechten.
5.5 Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan en de overeenkomst zich naar haar aard en inhoud niet leent voor beëindiging door volbrenging kan deze overeenkomst door partijen in goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste (4) weken, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere opzegtermijn is overeengekomen.
5.6 Next Buzz is gerechtigd gemaakte kosten en het voor de uitvoering van de opdracht overeengekomen honorarium in rekening te brengen voor alle tot aan het moment van ontbinding of opzegging verrichte werkzaamheden.

Artikel 6 – Levering en risico

6.1 Next Buzz levert alle zaken en diensten op de wijze en het moment zoals omschreven in de opdrachtbevestiging.
6.2 Een door Next Buzz aan de opdrachtgever gemelde leveringsdatum is altijd bij benadering en nimmer fataal.
6.3 Het in art.6.1 en art. 6.2 geldt niet voor zover partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
6.4 Zelfs indien een uiterste levertermijn is overeengekomen is Next Buzz pas in verzuim nadat de opdrachtgever hem uitdrukkelijk in gebreke heeft gesteld.
6.5 Indien partijen tussentijds een wijziging in de opdracht overeenkomen vervallen alle eerder overeengekomen leveringstermijnen. Partijen zijn alsdan gehouden een nieuwe termijn overeen te komen.
6.6 Next Buzz is gerechtigd de overeengekomen termijn eenzijdig te wijzigen indien gedragingen of nalaten van de opdrachtgever tot extra werkzaamheden noodzaken.
6.7 Tenzij de zaak of dienst zich daar naar haar aard en inhoud niet toe leent is Next Buzz gerechtigd zaken en diensten in gedeelten te leveren.
6.8 Levering door Next Buzz geschiedt onder voorbehoud van eigendom. Het eigendom gaat over op het moment dat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij krachtens de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is gehouden.

Artikel 7 – Onderzoek bij levering

7.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever gebruikte hulppersoon zijn gebracht.
7.2 De opdrachtgever is gehouden onmiddellijk na aflevering te onderzoeken of Next Buzz de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. De opdrachtgever dient Next Buzz terstond doch in ieder geval binnen (5) werkdagen na levering in kennis te stellen van eventuele tekortkomingen. De opdrachtgever dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te geven, zodat Next Buzz adequaat kan reageren.
7.3 Wanneer de in lid 1 genoemde termijn gezien de aard, inhoud en/of omvang van het geleverde in alle redelijkheid te kort is, stelt Next Buzz een afwijkende, redelijke termijn.
7.4 Geringe afwijkingen, zoals onder andere doch niet uitsluitend geringe afwijkingen van gebruikte kleuren, opmaak, afmetingen en/of omvang van het geleverde kunnen niet gelden als ondeugdelijke nakoming.
7.5 Next Buzz is steeds gerechtigd een ondeugdelijke prestatie te herstellen.
7.6 De nakoming van de prestatie geldt als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoelt in lid 1 en lid 2 van dit artikel binnen de gestelde termijn te doen.
7.7 De prestatie van Next Buzz geldt in ieder geval als deugdelijk indien opdrachtgever het geleverde bewerkt, verwerkt, doorlevert of in gebruik neemt.

Artikel 8 – Geheimhouding en niet-overname beding

8.1 Next Buzz en de opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle door de wederpartij ontvangen vertrouwelijke informatie. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.
8.2 Partijen zullen gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan slechts nadat goed zakelijk overleg met de andere partij heeft plaatsgehad, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 9 –Intellectuele en industriële eigendomsrechten

9.1 Behoudens voor zover schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen berusten alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, ontwerpen of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, uitsluitend bij Next Buzz of diens licentiegevers.
9.2 De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die uitdrukkelijk worden toegekend middels deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en/of aanvullende schriftelijke afspraken. Het is de opdrachtgever voor het overige verboden de genoemde programmatuur of andere materialen geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.
9.3 De opdrachtgever is verplicht alle vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Next Buzz of diens licentiegevers, welke vervat (kunnen) zijn in de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen personen werkzaam in de organisatie van de opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen hoeven te gebruiken.
9.4 Het is de opdrachtgever niet toegestaan aanduidingen omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
9.5 Next Buzz is gerechtigd technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Het is de opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
9.6 De opdrachtgever heeft het recht om één reservekopie van de programmatuur te houden. De reservekopie dient uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar. Indien technische maatregelen het maken van een reservekopie onmogelijk maken zal Next Buzz de opdrachtgever een kopie ter beschikking stellen.
9.7 Next Buzz vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden, gebaseerd op de bewering dat door Next Buzz zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat de opdrachtgever Next Buzz onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Next Buzz. De opdrachtgever verleent daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Next Buzz om zich, indien nodig uit naam van de opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die de opdrachtgever in de programmatuur, apparatuur of materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.
9.8 Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Next Buzz zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Next Buzz een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Next Buzz het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorgdragen dat de opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, apparatuur of materialen, ongestoord kan blijven gebruiken.
9.9 Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van Next Buzz wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen van Next Buzz voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde apparatuur, programmatuur en/of materialen in een niet door Next Buzz gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door Next Buzz geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur en/of materialen is ontwikkeld of bestemd.
9.10 De opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Next Buzz van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en de opdrachtgever zal Next Buzz vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid, vrijwaring

10.1 Next Buzz aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 10 blijkt.
10.2 De totale aansprakelijkheid van Next Buzz wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs exclusief BTW. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.
10.3 De aansprakelijkheid van Next Buzz wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever Next Buzz onverwijld en deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling stuurt, met daarin een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Next Buzz ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Next Buzz in staat is adequaat te reageren.
10.4 In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR 10.000,- waarbij onder directe schade uitsluitend wordt verstaan:
a. de redelijke kosten die de opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Next Buzz aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;
b. de kosten die de opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Next Buzz op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
10.5 De totale aansprakelijkheid van Next Buzz voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan EUR 10.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
10.6 Buiten de in artikel 10.2, 10.3, 10.4 en 10.5 genoemde gevallen rust op Next Buzz geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
10.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Next Buzz meldt.
10.8 Next Buzz is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in de zaken die door de opdrachtgever worden gebruikt of in gebruik worden genomen nadat de opdracht is uitgevoerd; misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in het handelen of nalaten van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig aanleveren van goederen of verstrekken van volledige en duidelijke gegevens; fouten van de door de opdrachtgever ingeschakelde derden; fouten in het ontwerp of de tekst en/of gegevens van door Next Buzz geïnstalleerde softwareprogramma’s, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een test achterwege heeft gelaten en de fouten in een test wel waarneembaar zouden zijn geweest; tekstuele fouten of gebreken die het gevolg zijn van een ondeugdelijke aanlevering door de opdrachtgever.
10.9 Next Buzz is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 10.10 Next Buzz is niet aansprakelijk voor het handelen van derden, welke door haar zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.
10.11 Next Buzz is, onverminderd het elders bepaalde in deze algemene voorwaarden, niet aansprakelijk voor schade en/of enig nadeel, welke voor de opdrachtgever ontstaat doordat hetzij de opdrachtgever hetzij Next Buzz de overeenkomst opschort of ontbindt.
10.12 De in dit artikel 10 genoemde maximumbedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Next Buzz.
10.13 De opdrachtgever die handelt in strijd met zijn wettelijke verplichtingen, verplichtingen onder de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle voor Next Buzz en haar toeleveranciers daaruit voortvloeiende schade.
10.14 De opdrachtgever vrijwaart Next Buzz voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Next Buzz geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover de opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
10.15 Indien de opdrachtgever aan Next Buzz informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt garandeert de opdrachtgever dat daardoor geen inbreuken op eigendoms- en/of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van defecten en/of virussen.

Artikel 11 – Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Next Buzz niet in staat is haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen.
11.2 Next Buzz heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Next Buzz haar verbintenis had moeten nakomen.
11.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Next Buzz opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Next Buzz niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

Artikel 12 – Slotbepalingen

12.1 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.
12.2 Indien de opdrachtgever, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het niet eens is met de forumkeuze van art.12.1 is hij bevoegd binnen een termijn van 30 dagen nadat Next Buzz een beroep op art.12.1 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
12.3 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Next Buzz zijn de Algemene Voorwaarden van de Federatie van Nederlandse Brancheverenigingen voor Informatietechnologie (FENIT, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 8 december 1994 onder nummer 1994/189), aanvullend van toepassing, met dien verstande dat deze algemene voorwaarden voorrang hebben op de algemene voorwaarden van de FENIT.
12.4 Nietigheid of vernietigbaarheid van één van de bepalingen van de algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In geval van nietigheid of vernietigbaarheid zijn partijen gebonden aan regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.Ga omhoog